Polityka prywatności icMobile Systems

Polityka prywatności (j. polski)

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest icMobile Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, Al. Piłsudskiego 46.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„analityczne” pliki cookies (niezależnej firmy Google Inc.) – usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie ze strony. Analityczne pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzających, strony z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie tej wizyty na stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływają na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Cookies policy (in English)

 1. Website does not collect any information automatically, apart from information included in cookies.
 2. Cookie files are IT data, especially text files that are stored in end device of website User and are used for browsing Internet sites. Cookies usually include name of the website they are from, time of storage on end device and unique number.
 3. The entity that puts cookies on User’s end device and gains access to them is IBCS Poland Sp. z o.o located in Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 46.
 4. Cookies are used to create statistics that help understand how website Users use it, which enables improving its structure and content.
 5. The website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in User’s end device until logging out, leaving the website or turning software off. Persistent cookies are stored in User’s end device for time determined in cookies parameters or until the User deletes them.
 6. The website uses the following types of cookies: analytical cookie files (by independent Google Inc.) – deleting these files does not block use of the website). Analytical cookie files collect information on how the website is used, what website was the User redirected from, how many Users visited website and how long was the visit. These files do not register User’s data, but are used to create website statistics.
 7. In many cases, the browser allows storing cookie files in User’s end device by default. Users can change cookie settings at any time. These settings can be changed to block automatic cookie use in browser settings or inform each time cookie files are transmitted to User’s device. Detailed information about possibilities and ways of handling cookie files are available in software settings (Internet browser).
 8. Website operator informs that limiting use of cookie files does not influence functionalities available on website