icmInspector

Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu
 • Podniesienie jakości w organizacji poprzez wdrożenie nowoczesnych procesów kontroli, inspekcji i audytu wewnętrznego umożliwiającego wykrywanie sytuacji nieprawidłowych i niepożądanych w sposób niepodrabialny, rozproszony oraz w czasie rzeczywistym.
 • Minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi do realizacji czynności kontrolnych dzięki zastąpieniu ich wersjami elektronicznymi z możliwością ich późniejszej edycji.

 • Podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych, zabezpieczającym przed pomijaniem kluczowych informacji i wprowadzającym możliwość harmonogramowania prac.

 • Eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi, rejestracja metadanych zbierania danych, odczyt danych w formie kodów kreskowych i QR, odczyt danych za pomocą NFC, zdjęcia z zapisanym czasem realizacji.

 • Skrócenie czasu analizy zbieranych danych o 100%, poprzez automatyczną ich analizę przez system centralny natychmiast gdy pojawiają się nowe dane z inspekcji, przeglądów itp.

wsparcie kontroli przeglądów i audytów

Moduły systemu icmInspector

Opis funkcjonalności modułów

Dashboard – moduł zarządczy umożliwiający podgląd ilości realizowanych inspekcji w ujęciu jednego dnia, tygodnia i miesiąca, z podziałem na typy źródeł danych.

Moje ankiety – moduł umożliwia przegląd uzupełnienie ankiet lub jej odrzucenie, które odbywa się poprzez wybór powodu odrzucenia z listy. Moduł udostępnia tylko ankiety przypisane do zalogowanego użytkownika.

Raport ogólny – moduł analityczny umożliwiający przeglądanie wyników kontroli w ujęciu ogólnym – wszystkie kontrole jednego typu. Użytkownik może przejrzeć automatycznie generowane analizy zebranych informacji oraz wygenerować wydruki w formacie PDF. System przedstawia dane w formie wykresów słupkowych oraz kołowych.

Raport jednostkowy – moduł analityczny umożliwiający przeglądanie wyników kontroli w ujęciu jednostkowym – jedna kontrola. Użytkownik może przejrzeć automatycznie generowane analizy zebranych informacji oraz wygenerować wydruki w formacie PDF i CSV.

 

Alerty – budowanie warunków wyzwalania alertów i powiadomień dla konfigurowalnych warunków dla odpowiedzi udzielonych w trakcie inspekcji.

Analizy statystyczne – moduł automatycznych analiz statystycznych odpowiedzi udzielanych w w trakcie inspekcji.

Kalendarz – harmonogramowanie inspekcji w okresach przyszłych.

Importer – narzędzie integracji z zewnętrznymi źródłami danych.

Formularze ankiet – moduł zarządzania ankietami inspekcji. Dodawanie, edycja oraz blokowanie formularzy. Tworzenie scenariuszy przeglądów na bazie konfigurowalnych elementów ankiety. Moduł umożliwia również podgląd, wyszukiwanie i zarządzanie ankietami, tworzenie nowych ankiet wraz z pytaniami typu zamkniętego lub otwartego, kilka typów odpowiedzi.

Użytkownicy – moduł umożliwia zarządzanie użytkownikami wraz z nadawaniem im odpowiednich uprawnień. W kartotece użytkowników mogą być dodawane ich zdjęcia, które są umieszczane na wydrukach PDF z moduły Raporty jednostkowe.

 

Obiekty – moduł umożliwia zarządzanie i dodawanie nowych obiektów. Obiektem może być urządzenie, np. obrabiarka, lub pomieszczenie np. hala produkcyjna. Funkcja umożliwia określenie specyfikacji i częstotliwości przeglądów.

Powody odrzuceń ankiet – moduł budowania słownika powodów odrzucenia ankiet.

 

Ustawienia – moduł zarządzania ustawieniami systemu w zakresie powiadomień email, logotypów.

Logi aplikacji – moduł podglądu logów systemu.

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • Budowanie i zarządzanie ankietami elektronicznymi z możliwością przypisywania ankiet do kontrahentów, obiektów i użytkowników.
 • Budowanie i zarządzanie walidowanymi pytaniami: wybór z listy, treść tekst,  treść liczba,  skan kodu kreskowego lub QR, skan NFC, zdjęcie, wybór z listy zewnętrznej.
 • Zbieranie danych w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej (wersja on-line) lub aplikacji na system Android z możliwością pracy w trybie off-line (bez ciągłego dostępu do sieci). Aplikacja planowana również na system iOS.
 • Raporty jednostkowe - przeglądanie wyników pojedynczych inspekcji z możliwością eksportu danych oraz generowania wydruków w formacie PDF.
 • Raporty ogólne - przeglądanie i generowanie raportów elektronicznych z automatyczną analizą danych oraz możliwością generowania wydruków w formacie PDF.
 • Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu.
 • Zarządzanie listami Obiektów.
 • Zarządzanie słownikami systemu.

wsparcie kontroli przeglądów i audytów